Table - overview of geomorphological division in Slovakia - all units divided according to the hierarchical geomorphological division of the Earth's surface (System -> Sub-system -> Province -> Sub-province -> Area -> Whole -> Sub-whole -> Part):
System Subsystem Province Subprovince Area Whole Subwhole Part
Alpine-Himalayan system (Alpsko-himalájska sústava) Carpathians (Karpaty) - Subsystem West Carpathians (Západné Karpaty) - Province Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) - Subprovince Fatra-Tatra Area (Fatransko-tatranská oblasť) - Area Branisko (Whole) Smrekovica
Sľubica
Horehronské podolie (Whole) Lopejská kotlina
Breznianska kotlina
Bystrianske podhorie
Heľpianske podolie
Hornádska kotlina (Whole) Vikartovská priekopa
Hornádske podolie Novoveská kotlina
Vlašská kotlina
Kluknavská kotlina
Medvedie chrbty Levočská kotlina
Podhradská kotlina
Hornonitrianska kotlina (Whole) Prievidzská kotlina Ciglianske predhorie
Oslianska kotlina
Rudnianska kotlina
Handlovská kotlina
Choč Mountains (Chočské vrchy) - Whole Choč
Sielnické vrchy
Prosečné
Kozie chrbty (Whole) Važecký chrbát
Dúbrava
Little Fatra (Malá Fatra) - Whole Krivánska Fatra Rozsutce
Štefanovská kotlina
Krivánske Veterné hole
Osnica
Lúčanská Fatra Lúčanské Veterné hole
Kýčery
Kľak
Vrícka kotlina
Martinské predhorie
Little Carpathians (Malé Karpaty) - Whole Devínske Karpaty Devínska Kobyla
Bratislavské predhorie
Lamačská brána
Devínska brána
Pezinské Karpaty Homoľské Karpaty
Kuchynská hornatina
Stupavské predhorie
Biele hory
Smolenická vrchovina
Lošonská kotlina
Plavecké predhorie
Bukovská brázda
Brezovské Karpaty Dobrovodská kotlina
Čachtické Karpaty Plešivec
Nedze
Low Tatras (Nízke Tatry) Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) Ďumbier
Prašivá
Salatíny
Lúžňanská kotlina
Demänovské vrchy
Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) Kráľova hoľa
Predná hoľa
Priehyba
Teplická kotlina
Podtatranská kotlina (Whole) Liptovská kotlina Liptovské nivy
Chočské podhorie
Matiašovské háje
Smrečianska pahorkatina
Hybianska pahorkatina
Galovianske háje
Ľubeľská pahorkatina
Popradská kotlina Popradská rovina
Štrbská pahorkatina
Lomnická pahorkatina
Kežmarská pahorkatina
Vojnianske podhorie
Vrbovská pahorkatina
Tatranské podhorie
Považský Inovec (Whole) Vysoký Inovec
Nízky Inovec
Krahulčie vrchy
Inovecké predhorie Selecká kotlina
Strážov Mountains (Strážovské vrchy) - Whole Zliechovská hornatina Strážov
Belianska vrchovina
Temešská vrchovina
Zliechovská kotlina
Belianska kotlina
Čičmianska kotlina
Javorinka
Basky
Slatinská brázda
Kňaží stôl
Nitrické vrchy Suchý
Kšinianska kotlina
Rokoš
Rokošské predhorie
Vestenická brána
Drieňov
Trenčianska vrchovina Ostrý
Holázne
Teplická vrchovina
Butkovské bradlá
Porubská brázda
Butkovská brázda
Malá Magura
Súľov Mountains (Súľovské vrchy) - Whole Súľovské skaly Súľovská kotlina
Skalky
Manínska vrchovina Maníny
Old Mountain Hills (Starohorské vrchy) - Whole
Tatra mountains (Tatry) - Whole Western Tatras (Západné Tatry) Osobitá
Sivý vrch
Liptov Tatras (Liptovské Tatry)
Roháče
Červené vrchy
Liptovské kopy
Eastern Tatras (Východné Tatry) High Tatras (Vysoké Tatry)
Belianske Tatras (Belianske Tatry)
Tribeč (Whole) Zobor
Jelenec Kostolianska kotlina
Veľký Tribeč Vysoký Tribeč
Zlatnianske predhorie
Hornianske predhorie
Rázdiel Skýcovská vrchovina
Kolačnianska vrchovina
Kolačnianska brázda
Veľkopoľská vrchovina
Turčianska kotlina (Whole) Turčianske nivy
Šútovské podhorie
Sklabinské podhorie
Mošovská pahorkatina
Diviacka pahorkatina
Valčianska pahorkatina
Great Fatra (Veľká Fatra) - Whole Hôľna Fatra
Bralná Fatra
Zvolen
Lysec
Šiprúň
Šípska Fatra
Revúcke podolie
Žiar (mountain range) - Whole Sokol
Vyšehrad
Horeňovo
Rovne
Žilinská kotlina (Whole) Žilinská pahorkatina
Varínske podolie
Rajecká kotlina
Domanižská kotlina
Lučensko-košická zníženina (Area) Bodvianska pahorkatina (Whole) Gemerská pahorkatina
Abovská pahorkatina
Juhoslovenská kotlina (Whole) Ipeľská kotlina Hontianske terasy
Čebovská pahorkatina
Pôtorská pahorkatina
Lučenská kotlina Novohradské terasy
Jelšovská pahorkatina
Poltárska pahorkatina
Rimavská kotlina Gemerské terasy
Oždianska pahorkatina
Valická pahorkatina
Licinská pahorkatina
Košická kotlina (Whole) Košická rovina
Medzevská pahorkatina
Toryská pahorkatina
Matransko-slanská oblasť (Area) Burda (Whole) Vyšehradská brána
Cerová highlands (Cerová vrchovina) - Whole Mučínska vrchovina
Fiľakovská brázda
Hajnáčska vrchovina
Petrovská vrchovina Baštianska kotlina
Hostická kotlina
Bučenská vrchovina Bučeň
Šurická brázda
Blhovská vrchovina
Slanec Hills (Slanské vrchy) - Whole Šimonka Zlatobanská kotlina
Olšavské predhorie
Lúčinská kotlina
Makovica Banské predhorie
Banská kotlina
Mošník
Bogota
Milič Salašská brázda
Zemplínske vrchy (Whole) Roňavská brána
Slovenské rudohorie (Area) Black Mountain (Čierna hora) - Whole Roháčka
Bujanovské vrchy
Pokryvy
Sopotnické vrchy
Hornádske predhorie
Revúcka vrchovina (Whole) Cinobanské predhorie Lovinobanská brázda
Málinská brázda
Železnícke predhorie Pokoradzská tabuľa
Blžská tabuľa
Rimavské podolie
Železnícka brázda
Jelšavské podolie
Hrádok Štítnicke podolie
Turecká Slanské podolie
Dobšinské predhorie
Rožňavská kotlina (Whole)
Slovak Karst (Slovenský kras) - Whole Jelšavský kras
Koniarska planina
Plešivská planina
Silická planina Silické úboče
Horný vrch Borčianska brázda
Zádielska planina
Jasová planina
Dolný vrch
Turnianska kotlina
Spiš-Gemer Karst (Spišsko-gemerský kras) - Whole Muránska planina
Slovak Paradise (Slovenský raj)
Stolica Mountains (Stolické vrchy) - Whole Stolica
Tŕstie Muránska brázda
Klenovské vrchy Kokavská brázda
Málinské vrchy Ipeľská brázda
Vepor Mountains (Veporské vrchy) - Whole Fabova hoľa
Balocké vrchy
Sihlianska planina
Čierťaž
Volovec Mountains (Volovské vrchy) - Whole Havranie vrchy
Knola
Zlatý stôl
Hnilecké vrchy Galmus
Hnilecké podolie
Pipitka
Kojšovská hoľa Hámorská brázda
Holička
Slovenské stredohorie (Area) Javorie (Whole) Javorianska hornatina
Lomnianska vrchovina
Podlysecká brázda
Kremnica Mountains (Kremnické vrchy) - Whole Flochovský chrbát
Kunešovská hornatina
Jastrabská vrchovina
Turovské predhorie
Malachovské predhorie
Krupinská planina (Whole) Bzovická pahorkatina
Dačolomská planina
Závozská vrchovina
Modrokamenské úboče
Ostrôžky (Whole)
Pliešovská kotlina (Whole)
Pohronský Inovec (Whole) Veľký Inovec
Vojšín
Lehotská planina
Poľana (Whole) Vysoká Poľana Kyslinky
Detvianske predhorie
Štiavnica Mountains (Štiavnické vrchy) - Whole Sitnianska vrchovina Sitno
Sitnianske predhorie
Štiavnická brázda
Prenčovská kotlina
Skalka
Hodrušská hornatina Vyhnianska brázda
Breznické podolie
Slovenská brána
Kozmálovské vŕšky
Vtáčnik Mountains (Vtáčnik) - Whole Vysoký Vtáčnik
Nízky Vtáčnik Prochotská kotlina
Ostrogrúnska kotlina
Vígľaš
Župkovská brázda Župkovská vrchovina
Novobanská kotlina
Raj
Zvolenská kotlina (Whole) Sliačska kotlina
Bystrická pahorkatina
Bystrické podolie
Slatinská kotlina
Detvianska kotlina
Povraznícka brázda
Bystrická vrchovina
Ponická vrchovina
Rohy
Žiarska kotlina (Whole) Žarnovické podolie
Outer West Carpathians (Vonkajšie Západné Karpaty) - Subprovince Podhôľno-magurská oblasť (Area) Bachureň (Whole)
Levoča Mountains (Levočské vrchy) - Whole Levočská vysočina
Levočská vrchovina Kolačkovský chrbát
Ľubické predhorie
Levočské planiny Oľšavická planina
Levočské úboče
Oravská kotlina (Whole) Hruštínske podolie
Podtatranská brázda (Whole) Zuberská brázda
Ždiarska brázda
Skorušina Hills (Skorušinské vrchy) - Whole Kopec
Skorušina
Oravická Magura
Spiš Magura (Spišská Magura) - Whole Repisko Osturnianska brázda
Veterný vrch Staroveská kotlina
Ružbašské predhorie
Spišsko-šarišské medzihorie (Whole) Ľubovnianska kotlina
Ľubotínska pahorkatina
Jakubianska brázda
Hromovec
Šarišské podolie Šarišský vrch
Stráže
Šarišská vrchovina (Whole) Širocká brázda
Sedlická brázda
Chminianska brázda
Slovak-Moravian Carpathians (Slovensko-moravské Karpaty) - Area White Carpathians (Biele Karpaty) - Whole Žalostinská vrchovina
Javorinská hornatina
Beštiny
Lopenícka hornatina
Súčanská vrchovina Súčanská kotlina
Kobylináč Hladké vrchy
Zubácka brázda
Kýčerská hornatina
Bošácke bradlá
Vršatské bradlá Vysoké Vršatce
Podvršatská brázda
Vršatské predhorie
Maple Mountains (Javorníky) - Whole Vysoké Javorníky Javornícka hornatina
Rakovská hornatina
Lazianska vrchovina
Lysianska brázda
Nízke Javorníky Púchovská vrchovina
Javornícka brázda
Rovnianska vrchovina
Ochodnícka vrchovina
Kysucká kotlina
Myjavská pahorkatina (Whole) Brančské bradlá
Považské podolie (Whole) Trenčianska kotlina
Ilavská kotlina
Bytčianska kotlina
Bielokarpatské podhorie
Podmanínska pahorkatina
Stredné Beskydy (Area) Kysuce highlands (Kysucká vrchovina) - Whole Kysucké bradlá Vadičovská brázda
Zázrivská brázda
Vojenné
Bystrická brázda
Krásňanská kotlina
Kysuce Beskids (Kysucké Beskydy) - Whole Rača
Javorský Beskyd
Orava Magura (Oravská Magura) - Whole Paráč
Kubínska hoľa
Budín
Oravská vrchovina (Whole) Veličnianska kotlina
Podchočská brázda
Orava Beskids (Oravské Beskydy) - Whole Ošust
Pilsko
Polhoranská vrchovina
Babia hora
Podbeskydská brázda (Whole)
Podbeskydská highlands (Podbeskydská vrchovina) - Whole Lesnianska planina
Východné Beskydy (Area) Čergov (Whole)
Ľubovnianska vrchovina (Whole)
Pieniny (Whole)
Západné Beskydy (Area) Jablunkovské medzihorie (Whole)
Moravian-Silesian Beskids (Moravsko-sliezske Beskydy) - Whole Zadné hory
Turzovská highlands (Turzovská vrchovina) - Whole Zadné vrchy
Predné vrchy
Kornická brázda
Hornokysucké podolie
East Carpathians (Východné Karpaty) - Province Inner East Carpathians (Vnútorné Východné Karpaty) - Subprovince Vihorlatsko-gutinská oblasť (Area) Vihorlat Mountains (Vihorlatské vrchy) - Whole Humenské vrchy Krivoštianka
Sokol
Vihorlat Kyjovská planina
Vihorlatská hornatina
Jasenovská hornatina
Popriečny
Outer East Carpathians (Vonkajšie Východné Karpaty) - Subprovince Nízke Beskydy (Area) Beskydské predhorie (Whole) Ublianska pahorkatina
Humenské podolie
Mernícka pahorkatina
Hanušovská pahorkatina
Záhradnianska brázda
Busov (Whole)
Laborec Highlands (Laborecká vrchovina) - Whole Medzilaborecká brázda
Papínska brázda
Repejovská brázda
Mikovská brázda
Ondavská Highlands (Ondavská vrchovina) - Whole Raslavická brázda
Kurimská brázda
Stropkovská brázda
Mirošovská brázda
Zborovská kotlina
Ohradzianska kotlina
Poloniny (Area) Bukovec Mountains (Bukovské vrchy) - Whole Bukovce Ruská kotlina
Runinská kotlina
Sedlická kotlina
Uličská kotlina
Nastaz
Panonian basin (Panónska panva) - Podsústava West Pannonian Basin (Západopanónska panva) - Province Little Danubian Plain (Malá dunajská kotlina) - Subprovince Danubian Lowland (Podunajská nížina) - Area Podunajská pahorkatina (Whole) Trnavská pahorkatina Podmalokarpatská pahorkatina
Trnavská tabuľa
Dolnovážska niva Dudvážska mokraď
Nitrianska pahorkatina Zálužianska pahorkatina
Bojnianska pahorkatina
Bánovská pahorkatina
Drieňovské podhorie
Tribečské podhorie
Nitrianska tabuľa
Nitrianske vŕšky
Nitrianska niva Bebravská niva
Stredonitrianska niva
Dolnonitrianska niva
Žitavská pahorkatina
Žitavská niva
Hronská pahorkatina Bešianska pahorkatina
Chrbát
Belianske kopce
Búčske terasy
Hurbanovské terasy
Hronská tabuľa
Strekovské terasy
Hronská niva Sikenická mokraď
Čenkovská niva
Ipeľská pahorkatina Bajtavská brána
Zalabský chrbát
Santovská pahorkatina
Brhlovské podhorie
Sebechlebská pahorkatina
Bátovská pahorkatina
Čajkovská zníženina
Ipeľská niva
Podunajská rovina (Whole) Úľanská mokraď
Čilížska mokraď
Potônska mokraď
Okoličnianska mokraď
Salibská mokraď
Martovská mokraď
Novozámocké pláňavy
Šúr
Vienna Basin (Viedenská kotlina) - Subprovince Juhomoravská panva (Area) Dolnomoravský úval (Whole) Dyjsko-moravská niva
Záhorská nížina (Area) Borská nížina (Whole) Bor Lakšárska pahorkatina
Podmalokarpatská zníženina
Novoveská plošina
Záhorské pláňavy
Gbelský bor
Dolnomoravská niva
Myjavská niva
Chvojnická pahorkatina (Whole) Unínska pahorkatina
Senická pahorkatina
Zámčisko
Skalický hájik
East Pannonian Basin (Východopanónska panva) - Province Great Danubian Plain (Veľká dunajská kotlina) - Subprovince Eastern Slovak Lowland (Východoslovenská nížina) - Area Eastern Slovak Hills (Východoslovenská pahorkatina) - Whole Podslanská pahorkatina
Toplianska niva
Vranovská pahorkatina
Ondavská niva
Pozdišovský chrbát
Laborecká niva
Podvihorlatská pahorkatina
Zalužická pahorkatina
Petrovské podhorie
Eastern Slovak Flat (Východoslovenská rovina) - Whole Trebišovská tabuľa Veľký vrch
Malčická tabuľa
Iňačovská tabuľa
Závadská tabuľa
Sobranecká rovina
Senianska mokraď
Medzibodrocké pláňavy Chlmecké pahorky
Tarbucka
Kapušianske pláňavy
Laborecká rovina
Ondavská rovina
Latorická rovina
Bodrocká rovina

>> Geomorphology of Slovakia
>> Geomorphological division - tree view
>> List of geomorphological units
>> Geomorphological wholes
>> Geomorphological division - dictionary